Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, laadittu 24.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry, Tehtaankatu 22-24, 08100 Lohja, y-tunnus 0128386-6.
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja Paula Nordström, Tehtaankatu 22-24, 08100 Lohja. Puhelin: 044 7322 530, sähköposti: paula.nordstrom@linnaistenhovi.fi.
3. Rekisterin nimi
Tämä tietosuojaseloste koskee yhdistyksen jäsenrekisteriä, asukasrekisteriä ja henkilöstörekisteriä.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena sekä
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. jäsenyys, asukassuhde, työsuhde).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asukas- ja jäsenyyssuhteen sekä henkilöstön työsuhteen ylläpito. Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat
Jäsenet:
• henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
Asukkaat:
• henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, lääkitystiedot, diagnoosit, 1-3 omaisen (tai muun
yhteyshenkilön) yhteystiedot.
Henkilöstö:
• henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, koulutustiedot, aiempi työhistoria,
palkanmaksutiedot (henkilön palkka, pankkiyhteys- ja ennakonpidätystiedot).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä/asukkaalta/työntekijältä kirjallisena, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen/työntekijä/asukas (tai hänen omaisensa/asioidenhoitajansa) luovuttaa tietoja.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja ja muita turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne asiaankuulumattomilla ei ole pääsyä.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kohtuullisin väliajoin rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä talletetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asukkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).