Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, laadittu 14.1.2021.


1. Rekisterinpitäjä

Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry, Tehtaankatu 22-24, 08100 Lohja, y-tunnus 0128386-6.


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Toiminnanjohtaja Paula Nordström, Tehtaankatu 22-24, 08100 Lohja. Puhelin: 044 7322 530, 

sähköposti: paula.nordstrom@linnaistenhovi.fi.


3. Rekisterin nimi


Tämä tietosuojaseloste koskee yhdistyksen jäsenrekisteriä, asukasrekisteriä ja 

henkilöstörekisteriä.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus

sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena sekä

rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. jäsenyys, asukassuhde, työsuhde).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asukas- ja jäsenyyssuhteen sekä henkilöstön työsuhteen 

ylläpito. Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat


Jäsenet:

henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).


Asukkaat:

henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, 1-3 omaisen tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot.


Henkilöstö:

henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, koulutustiedot, aiempi työhistoria, palkanmaksutiedot 

(henkilön palkka, pankkiyhteys- ja ennakonpidätystiedot).


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä/asukkaalta/työntekijältä kirjallisena, 

sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa 

jäsen/työntekijä/asukas (tai hänen omaisensa/asioidenhoitajansa) luovuttaa tietoja.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja ja muita turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne asiaankuulumattomilla ei ole pääsyä.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kohtuullisin väliajoin rekisteriin 

tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 

täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä talletetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 

pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asukkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Comments